Regulamin sklepu

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.zabawkilundi.pl. Sprzedającym jest Vinatta Spółka z o.o. z siedzibą w 32-823 Przyborów 16, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000889746, REGON: 388440847, NIP: 8692000634, zwana także zamiennie „Usługodawcą”,


Telefony kontaktowe: 

+48 514 806 360
+48 510 863 832 


E-maile:

ewa@zabawkilundi.pl
sylwia@zabawkilundi.plNa wszelkie pytania odpowiadamy od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 17.00.

 


§ 1 Definicje

1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.

3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Usługodawca – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

5. Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

6. Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.

7. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych Towarów.

8. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.

9. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.zabawkilundi.pl, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.

10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.

11. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.

 

§ 2 Zasady ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.zabawkilundi.pl.

2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

3. Sklep internetowy www.zabawkilundi.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.

4. Wszystkie Towary oferowane w sklepie www.zabawkilundi.pl są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

5. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca w celu realizacji zakupów, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet, spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne:

a. przeglądarka internetowa Google Chrome w wersji 51.0.2704.103 m lub nowszej lub Mozilla FireFox w wersji 47.0 lub nowszej z włączoną obsługą niezbędnych aplikacji.

b. minimalna rozdzielczość ekranu 1920x1080 pikseli.

6. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

7. Wszystkie zdjęcia i opisy znajdujące się w sklepie zabawkilundi.pl są chronione prawami autorskimi. Zabrania się ich rozpowszechniania, kopiowania, używania w celach handlowych oraz do prezentacji na innych stronach internetowych bez zgody Sprzedawcy.

 

§ 3 Składanie zamówień

1. Wszystkie ceny podane na stronie internetowej www.zabawkilundi.pl są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

2. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową, mailowo lub telefonicznie.

3. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.

5. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.

6. W trakcie składania Zamówienia, Klient może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

7. Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

8. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą otrzymanie zamówienia.

9. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty

na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku płatności kartą lub wyborem opcji „za pobraniem”.

10. Zamówienia nieopłacone w ciągu 7 dni zostaną anulowane.

 

§ 4 Koszty i terminy wysyłki

1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie albo drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

2. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich, za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz Paczkomatów Inpost.

3. Przy każdym produkcie podany jest czas oczekiwania na wysłanie zamówienia. Jeśli czas oczekiwania okazałby się dłuższy niż podany na naszych stronach, kontaktujemy się mailowo aby potwierdzić dalszą chęć realizacji zamówienia.

4. Klient jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku kosztów dostawy. Koszty wysyłki określone są na podstronie: „Płatność i Wysyłka”.

 

§ 5 Płatności

1. Na każdy sprzedany towar wystawiamy fakturę.

2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem (przy odbiorze towaru), za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych (PayU) lub przelewem na konto bankowe sklepu. Szczegółowy opis formy płatności określony został na podstronie: „Płatności i Wysyłka”.

 

§ 6 Odstąpienie od umowy

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy lub od dnia potwierdzenia informacji, o którym mowa w art. 39 ust. 3, jeżeli jest to termin późniejszy. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem oświadczenie zostało wysłane. Konsument nie ponosi kosztów związanych z odstąpieniem, z wyjątkiem kosztów, o których mowa w ust. 4. (podstawa prawna: Art. 40 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.).
2. Bez uszczerbku dla ustawowego prawa o odstąpienia od umowy oferujemy Konsumentowi dobrowolnie prawo do zwrotu towaru w ciągu 30 dni od jego otrzymania przez Konsumenta. Dzięki temu prawu zwrotu towaru, Konsument może uwolnić się od skutków umowy także po upływie 14-dniowego okresu na odstąpienie umowy w ten sposób, że w ciągu 30 dni od otrzymania towaru (bieg terminu rozpoczyna się w dniu otrzymania przez Konsumenta towaru) Konsument prześle go do Usługodawcy.

3. Konsument może wypełnić i przesłać nam formularz odstąpienia od umowy albo sporządzić i przesłać jakiekolwiek inne oświadczenie woli, także elektronicznie, przy użyciu formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej zabawkilundi.pl. Jeśli Konsument skorzysta z tej możliwości, Usługodawca prześle niezwłocznie (np. drogą mailową) potwierdzenie otrzymania oświadczenia. W celu wykonania prawa do odstąpienia od umowy wystarczy wysłać powiadomienie o skorzystaniu z tego prawa przed upływem terminu na odstąpienie od umowy.
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można również złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Wzór formularza w wersji elektronicznej dostępny jest również do pobrania na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wzory_pism.php.

Konsument może również skorzystać z formularza przygotowanego przez sklep www.zabawkilundi.pl do pobrania na podstronie: „Reklamacje i zwroty”.  

4. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
5. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na adres Usługodawcy.

6. Przypadki, w których klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, określa art. 38 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Zgodnie z ustawą, możliwości zwrotu nie podlegają umowy, w których przedmiotem świadczenia jest Towar całkowicie wykonany na żądanie konsumenta.

7. Nie przyjmujemy przesyłek za pobraniem.§ 7 Uprawnienia z tytułu rękojmi i reklamacji

1. Sklep zabawkilundi.pl ma obowiązek dostarczenia produktów bez wad.
2. Reklamacje należy składać na adres Usługodawcy.

3. Reklamację można złożyć na formularzu, którego wzór w wersji elektronicznej można pobrać na stronie Urzędu Konkurencji i Konsumenta pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wzory_pism.php.  
Kupujący może również skorzystać z formularza przygotowanego przez sklep zabawkilundi.pl zamieszczonego na stronie: „Reklamacje i zwroty”.

3. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.  

 

§ 8 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych


Zasady ochrony Danych Osobowych zamieszczone są w Polityce prywatności

 

§ 9 Kody rabatowe

1. Kod rabatowy wysyłany automatycznie po wyrażeniu zgody na zapisanie się do otrzymywania newslettera i otrzymania jednorazowego kodu rabatowego, upoważnia Konsumenta do wykorzystania kodu rabatowego podczas zakupów produktów w sklepie zabawkilundi.pl.

2. Wartość rabatu rozkłada się proporcjonalnie na wszystkie produkty w koszyku.

3. Rabat jest jednorazowego użytku.

4. Kody rabatowe nie sumują się.

5. Kody rabatowe nie podlegają zamianie na równowartość pieniężną.

6. Kody rabatowe nie są środkami płatniczymi lecz rabatami kwotowymi udzielanymi przez Usługodawcę.

7. Aby użyć kodu rabatowego należy wpisać wartość kodu w polu do tego przeznaczonym podczas składania zamówienia, a następnie go zatwierdzić. Po akceptacji kodu kwota zakupów zostanie pomniejszona o wartość rabatu.


§ 10 Zmiana Regulaminu

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmieniony Regulamin Usługodawca udostępni na stronie www.zabawkilundi.pl co najmniej 14 dni przed datą wejścia Regulaminu w życie.

2. Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana Regulaminu Sklepu, Klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w Sklepie Internetowym nie są możliwe.

3. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.

4. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

 

§ 11 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o ochronie praw konsumenta, ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 z późn. zm.).

 

Data opublikowania regulaminu: 1.04.2021 r.


Nasza strona korzysta z plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies korzystając z ustawień Twojej przeglądarki internetowej. Więcej na temat Plików Cookies | Polityka Prywatności